Praktische informatie
Tarief en vergoedingen psychotherapie

Ik heb er vooralsnog voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars te sluiten. Dit betekent niet dat u de hele behandeling zelf hoeft te betalen. Of u uw hele behandeling of een deel hiervan vergoed krijgt, hangt af van uw aanmeldklacht en uw verzekeringspolis. De therapie wordt vergoedt uit het basispakket van zorgverzekering. Dat betekent dat er sprake is van een jaarlijks eigen risico. Bij een restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed, bij een naturapolis gemiddeld 70%. Het is goed om, voordat u de behandeling start, bij uw zorgverzekeraar na te gaan of uw behandeling (deels) vergoed wordt. Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf. 

Als u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding door de verzekeraar is een verwijzing door de huisarts of een andere arts noodzakelijk en moet de diagnose op de factuur worden vermeld.
Ik hanteer tarieven die door de NZa zijn vastgesteld voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ (voorheen heette dit tweede lijns psychologie):

Voor basis GGZ:
Tarieven Generalistische basis, klik hier

Kort, 300 minuten

€ 507,62

Middel, 500 minuten

€ 864,92

Intensief, 750 minuten

€ 1.356,25

Chronisch, 750 minuten

€ 1.251,70


Voor specialistische GGZ:
Tarieven Gespecialiseerde GGZ, klik hier

Zowel directe tijd (face to face contacten met de client) als indirecte tijd (rapportage tijd, intercollegiaal overleg, etc.) wordt hierbij in rekening gebracht. Een consult is ongeveer 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.
Bij langdurigere trajecten wordt er met voorschotnota's gewerkt. 

Via de zorgstraat van de huisarts:
Een andere mogelijkheid van betaling is via de zorgstraat van uw huisarts. Als hij/ zij aangesloten is bij PoZoB, dan kan de huisarts of de praktijkondersteuner u via deze weg aanmelden. Dit geldt alleen voor basis GGZ trajecten (BGGZ). Voordeel voor u, is dat u geen eigen risico hoeft te betalen en daarnaast is er een 100 procent vergoeding van de consulten. Informeer bij uw huisarts of praktijkondersteuner wat hierin de mogelijkheid is voor u.


Wachttijden

Voor zowel afspraken via de zorgstraat van de huisarts als reguliere aanmeldingen is er een wachttijd. Voor reguliere (BGGZ en SGGZ) aanmeldingen kan die oplopen tot meer dan een half jaar. Het kan voorkomen dat een client onverwachts uitvalt. Daarom is het misschien wel handig om uw naam, telefoonnummer en korte omschrijving van de hulpvraag even door te mailen. Mocht er een plek vrij komen, dan kan altijd contact met u opnemen (bijgewerkt per: 22 november 2019). Na de intake start meteen de behandeling. Als er wachttijd is en u vindt deze te lang, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Uw zorgaanbieder kan u hier namelijk bij ondersteunen. Voor aanmeldingen in de zorgstraat, kunt u het beste overleggen met de praktijk ondersteuner GGZ bij welke praktijk er op kortere termijn plek is. Ook kan ik u adviseren te kijken op: https://kiezenindeggz.nl/. Hier staan van vele therapeuten de actuele wachtlijsten.

 

Afmelden

Mocht u niet kunnen komen naar een afspraak, meld u dan tijdig af (uiterlijk 24 uur van tevoren). Dan kan deze tijd voor iemand anders benut worden. Bij te late afmelding worden kosten direct bij u in rekening gebracht. Dit betreft 50 euro per niet tijdig afgezegde afspraak. De kosten hiervan worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

 

Kwaliteitswaarborg

De beroepstitel Psychotherapeut is beschermd en opgenomen in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Daarnaast beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Zie https://www.bigregister.nl/. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP.

 

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Een volledige versie van het kwaliteitsstatuut ligt binnenkort ter inzage in de praktijk.

 

Klachtenregeling

Als u een klacht hebt, kunt u deze uiteraard het beste eerst met uw therapeut bespreken. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u uw klacht richten aan de klachtencommissie van de LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht. Ik ben ook bij de LVVP aangesloten voor klachten en geschillen in het kader van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Dit betekent dat er een klachtenfunctionaris beschikbaar is die ook kan bemiddelen. Is dit onvoldoende dan kan de klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie worden voorgelegd. De uitspraak van deze commissie is bindend.
​https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Privacy
Psypraktijk Bos hecht veel waarde aan uw privacy. In onderstaande verklaring staat hoe dat wordt gedaan.
../source/PRIVACYSTATEMENT%20Psypraktijk%20Bos.pdf